ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เทคนิคการตรวจคำตอบ

สารบัญเรื่องเทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่ 1
หน้า 1 ตรวจคำตอบของผลคูณ
หน้า 2 ตรวจคำตอบของผลบวก

วิดีโอสอนเทคนิคการตรวจคำตอบ
ตอนที่ 1


ผู้ชม 13,323 ผู้ลงคะแนน 7 คะแนนเฉลี่ย 3

เทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่ 1 หน้า 1 หน้าถัดไป


การทำข้อสอบที่มีคำตอบให้เลือก บางครั้งการตัดตัวเลือกที่ผิดออก ช่วยให้ได้คำตอบเร็วกว่าคำนวณหาคำตอบเอง บทเรียนนี้นำเสนอวิธีตรวจคำตอบของการคำนวณ บวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งเป็นการคำนวณพื้นฐาน โดยใช้เทคนิค Digit-sum Method หลักการของวิธีนี้คือ หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของโจทย์ แล้วตรวจความสอดคล้องของคำตอบและโจทย์

ตรวจคำตอบของผลคูณ

ถ้า A x B = C คือโจทย์ที่ต้องการตรวจผลคูณว่าถูกหรือไม่ ?
ขั้นตอนการตรวจให้ทำดังนี้
1)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง
ให้ a เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ A
2)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวคูณ
ให้ b เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ B
3)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลคูณ
ให้ c เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ C
4)หาผลคูณของเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง (a)
และเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวคูณ (b)
d = a x b
d คือเลขโดดที่เกิดจาก a คูณ b
5)นำ d ไปเปรียบเทียบกับ c
6)ถ้า d ไม่เท่ากับ c แสดงว่าคำตอบไม่สอดคล้องกับโจทย์
หมายถึง C ไม่ใช่คำตอบของ A x B (ผลคูณผิด)
7)ถ้า d = c แสดงว่าคำตอบสอดคล้องกับโจทย์
กรณีนี้ไม่สามารถสรุปว่า C เป็นคำตอบที่ถูกของ A x B หรือไม่
(อาจเป็นคำตอบที่ถูกหรือเป็นคำตอบที่ผิดก็ได้)

ตัวอย่าง

ต้องการตรวจว่าผลคูณสอดคล้องกับโจทย์หรือไม่

ขั้นตอนการตรวจให้ทำดังนี้
1)หา a ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 256 โดยนำเลขโดดทุกตัวที่อยู่ใน 256 มาบวกกัน
a = 2 + 5 + 6
a = 13
a ต้องเป็นเลขโดดตัวเดียว
ถ้าผลบวกได้เลขโดดสองตัว
ให้นำเลขโดดสองตัวนี้บวกกันอีกครั้งเพื่อให้ได้เลขโดดหนึ่งตัว ดังนั้น
a = 1 + 3
a = 4
4 คือเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 256 (ตัวตั้ง)
2)หา b ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 381 โดยนำเลขโดดทุกตัวที่อยู่ใน 381 มาบวกกัน
2.1) b = 3 + (8 + 1)
2.2) b =(3) + 9
2.3) b = (2 + 1) + 9
2.4 b = 2 +( 1 + 9)
2.5) b = 2 + 10
2.6) b = 12
2.7) b = 1 + 2
2.8) b = 3
2.9) 3 คือเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 381 (ตัวคูณ)
2.10) จากขั้นตอนที่ 2.2 ถึงขั้นตอนที่ 2.8 สามารถรวบรัดให้สั้นลงได้ เพราะ
ในขั้นตอนที่ 2.3 นำ 1 ออกมาจาก 3 ได้ (2 + 1) เพื่อนำ 1 ไปบวกกับ 9 ในขั้นตอนที่ 2.4
ในขั้นตอนที่ 2.6 ได้ผลบวกเป็น 12 ซึ่งเป็นเลขโดดสองตัว จึงนำ 1 ไปบวกกับ 2 เพื่อให้ได้เลขโดดตัวเดียว ในขั้นที่ 2.7
ขั้นที่ 2.7 คือการย้อนกลับไปคำนวณขั้นตอนที่ 2.3 ดังนั้นขั้นตอนที่ 2.3 ถึงขั้นตอนที่ 2.7 สามารถตัดทิ้งได้
ปรากฏการนี้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ตัวบวกเป็นเลข 9
ดังนั้น ในขั้นตอนที่ 2.2 เมื่อพบตัวบวกเป็น 9 ให้กำจัด 9 ทิ้งไป แล้วสรุปว่า 3 เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 381 (ตัวคูณ)
3)หา c ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลคูณ (97536) โดยวิธีกำจัด 9

(เส้นสีชมพู) กำจัด 9
(เส้นสีแดง) กำจัด 3 และ 6 เพราะ 3 + 6 = 9
(เส้นสีเขียว) กำจัด 7 และ 5 เพราะ 7 + 2 = 9
นำ 2 ออกจาก 5 เพื่อไปบวกกับ 7 ให้ได้ 9
ดังนั้น 5 - 2 = 3
c = 3 นั่นคือ 3 เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 97536 (ผลคูณ)
4) d = a x b
d = 4 x 3 = 12
ผลคูณคือ 12 เป็นเลขโดดสองตัว ให้นำเลขโดดสองตัวนี้มาบวกกันเพื่อให้ได้เลขโดดตัวเดียว
d = 1 + 2
d = 3
5) จากขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 3 ได้ d = c
แสดงว่า ผลคูณ (97536) สอดคล้องกับโจทย์ (256 x 381)


ตัวอย่าง การนำหลักการนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบ
เนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีคำตอบให้เลือก
ถ้าสามารถตัดตัวเลือกที่ผิดออก จะได้คำตอบเร็วกว่าหาผลคูณเอง
ตรวจความถูกต้องเบื้องต้นของคำตอบโดยตรวจความสอดคล้องของเลขโดดตัวสุดท้ายของตัวตั้ง ตัวคูณ และผลคูณ
เลขโดดตัวสุดท้ายของตัวตั้ง 283 คือ 3
เลขโดดตัวสุดท้ายของตัวคูณ 547 คือ 7
3 x 7 = 21 แสดงว่าเลขโดดตัวสุดท้ายของผลคูณคือ 1
พิจารณาตัวเลือกแต่ละตัวซึ่งเป็นผลคูณ โดยดูที่เลขโดดตัวสุดท้าย
ตัวเลือกที่ 1) 134043 เลขโดดตัวสุดท้ายไม่ใช่ 1 แสดงว่าตัวเลือกที่ 1 ผิด
ตัวเลือกที่ 2) 144757 เลขโดดตัวสุดท้ายไม่ใช่ 1 แสดงว่าตัวเลือกที่ 2 ผิด
ตัวเลือกที่ 3) 145281 เลขโดดตัวสุดท้ายคือ 1 แสดงว่าตัวเลือกที่ 3 อาจเป็นคำตอบของ 283 x 547
ตัวเลือกที่ 4) 154801 เลขโดดตัวสุดท้ายคือ 1 แสดงว่าตัวเลือกที่ 4 อาจเป็นคำตอบของ 283 x 547

ตรวจว่าตัวเลือกที่ 3 หรือตัวเลือกที่ 4 คือคำตอบที่ถูกของ 283 x 547
โดยตรวจความสอดคล้องของเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง และตัวคูณ

หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 283 (ตัวตั้ง) โดยกำจัด 2 และ 8 ออก
เพราะ 8 + 1 = 9 เลข 1 ที่บวกกับ 8 ถูกนำมาจาก 2 ดังนั้น 2 - 1 = 1
นำ 1 ไปบวกกับเลขโดดที่เหลือคือ 3
ได้เลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 283 คือ 1 + 3 = 4

หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 547 (ตัวคูณ) โดยกำจัด 5 และ 4 ออก
เพราะ 5 + 4 = 9 ได้เลขโดดที่เหลือคือ 7 เป็นตัวแทนของ 547

นำ 4 (ตัวแทนของตัวตั้ง) และ 7 (ตัวแทนของตัวคูณ) มาคูณกัน
ได้ 28 ซึ่งเป็นเลขโดดสองตัว ทำให้เป็นเลขโดดตัวเดียวโดยวิธีกำจัด 9
ได้ 1 เป็นตัวแทนของผลคูณ
จากนั้น หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวเลข(ผลคูณ)ในตัวเลือกที่ 3 และ 4
ถ้าได้ไม่เท่ากับ 1 แสดงว่าตัวเลือกนั้นผิด

หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวเลขในตัวเลือกที่ 3 โดยวิธีกำจัด 9
กำจัด 4 และ 5 เพราะ 4 + 5 = 9
กำจัด 8 และ 1 เพราะ 8 + 1 = 9
เหลือเลขโดดสองตัวคือ 1 และ 2
ดังนั้น เลขโดดที่เป็นตัวแทนของ 145281 คือ 1 + 2 = 3
เลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวเลขในตัวเลือกที่ 3 ไม่เท่ากับเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลคูณ แสดงว่าตัวเลือกที่ 3 ผิด

เนื่องจากเวลาในการทำข้อสอบมีน้อย ดังนั้นถ้ามั่นใจว่าตัวเลือกที่ 1 - 3 ผิด
ให้เลือกตัวเลือกที่ 4 เป็นคำตอบได้โดยไม่ต้องทดสอบ

เทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่ 1 หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 13,324 ผู้ลงคะแนน 7 คะแนนเฉลี่ย 3
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.