ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


มุม
สารบัญ
หน้า 1 ขนาดของมุม
หน้า 2 ชื่อมุม
หน้า 3 เส้นตรงสองเส้นตัดกัน
มุมตรงข้ามเท่ากัน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
มุม
เรขาคณิตชุดที่ 1
เรขาคณิตชุดที่ 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เส้นขนาน
สามเหลี่ยม
สี่เหลี่ยม


  
ผู้ชม 13,518 ผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 5


มุม หน้า 1 หน้าถัดไป


ขนาดของมุม

เส้นตรง AB ปลายทั้งสองข้างเป็นหัวลูกศร หมายถึงไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
รังสี AB ปลายข้างหนึ่งเป็นจุด ปลายอีกข้างเป็นหัวลูกศร หมายถึงมีจุดเริ่มต้น แต่ไม่มีจุดสิ้นสุด
ส่วนของเส้นตรง AB มีปลายทั้ง 2 ข้างเป็นจุด หมายถึงมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

มุม เกิดจากรังสี 2 เส้นมีจุดเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน
มุมมีขนาดใหญ่ เล็กได้หลายขนาด
ขนาดของมุมแสดงด้วยตัวเลข มีหน่วยเป็น 'องศา'
ใช้สัญลักษณ์ ° แทน องศา เช่น 30°

อุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดของมุมคือ 'ครึ่งวงกลม'
ซึ่งมีขีดบอกขนาดของมุมอยู่ที่ขอบของครึ่งวงกลม

วัดขนาดของมุมโดยวางครึ่งวงกลมให้มุมที่ต้องการวัดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม แขนมุมข้างหนึ่งอยู่ที่เส้น 0 องศา แล้วดูว่าแขนของมุมอีกข้างชึ้ที่เลขใดบนขอบของครึ่งวงกลม ถ้าชี้ที่เลข 30 แสดงว่ามุมมีขนาด 30°

ตัวเลขที่ขอบของครึ่งวงกลมเริ่มจาก '0' ถึง '180'
จึงวัดมุมได้ใหญ่สุดแค่ 180°
ตัวเลข '0' และ '180' อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน
ดังนั้น เมื่อแขนของมุมทั้ง 2 เส้นทำมุม 180° แล้ว
เส้นตรง 2 เส้นนี้จะอยู่ในแนวเดียวกัน
กลายเป็นเส้นตรงเดียวกัน
(กลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม)

เมื่อนำครึ่งวงกลม 2 ชิ้นมาประกบกันจะได้วงกลม 1 วง
แต่ละครึ่งวงกลมมีมุมที่จุดศูนย์กลาง 180°
ดังนั้น มุมรอบจุดศูนย์กลาง = 180° + 180° = 360°


มุม หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 13,518 ผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ขนาดของมุม
หน้า 2 ชื่อมุม
หน้า 3 เส้นตรงสองเส้นตัดกัน
มุมตรงข้ามเท่ากัน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
มุม
เรขาคณิตชุดที่ 1
เรขาคณิตชุดที่ 2
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.