ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้  เศษเกิน จำนวนคละ

สารบัญ
หน้า 1 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
หน้า 2 แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ
แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

วิดีโอสอนเศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ


ผู้ชม 108,301 ผู้ลงคะแนน 53 คะแนนเฉลี่ย 3


เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ หน้า 1 หน้าถัดไป


เศษส่วนแท้

ตัวเลขเศษส่วนปรกติใช้สื่อความหมายถึงสิ่งของที่ไม่เต็มหน่วย
เช่น หมูปิ้งไม่เต็มไม้ เลขเศษส่วนจึงมีค่าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า 0

เนื้อหมู เศษ 0 ส่วน 4 ชิ้น < เนื้อหมู เศษ 1 ส่วน 4 ชิ้น < เนื้อหมู เศษ 4 ส่วน 4 ชิ้น
0 < เศษ 1 ส่วน 4 < 1

zero < เนื้อหมู เศษ 2 ส่วน 4 ชิ้น < เนื้อหมู เศษ 4 ส่วน 4 ชิ้น
0 < เศษ 2 ส่วน 4 < 1

zero < เนื้อหมู เศษ 3 ส่วน 4 ชิ้น < เนื้อหมู เศษ 4 ส่วน 4 ชิ้น
0 < เศษ 3 ส่วน4 < 1

เศษ 1 ส่วน 4, เศษ 2 ส่วน 4และ เศษ 3 ส่วน 4
เศษส่วนทั้ง 3 จำนวนนี้มีตัวส่วนเป็น 4 หมายถึงหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม มีหมู 4 ชิ้น
เศษ 1 ส่วน 4 ตัวเศษ เป็น 1 หมายถึงมีเนื้อหมู 1 ชิ้น จากหมูปิ้งไม้ละ 4 ชิ้น
เศษ 2 ส่วน 4 ตัวเศษ เป็น 2 หมายถึงมีเนื้อหมู 2 ชิ้น จากหมูปิ้งไม้ละ 4 ชิ้น
เศษ 3 ส่วน 4 ตัวเศษ เป็น 3 หมายถึงมีเนื้อหมู 3 ชิ้น จากหมูปิ้งไม้ละ 4 ชิ้น

ถ้า ตัวเศษ < ตัวส่วน เช่น 1 < 4 หรือ 2 < 4 หรือ 3 < 4 หมายถึงมีเนื้อหมูไม่เต็มไม้

เรียกเศษส่วนที่ ตัวเศษ < ตัวส่วน ว่า "เศษส่วนแท้"

จากตัวอย่าง เศษ 1 ส่วน 4, เศษ 2 ส่วน 4และ เศษ 3 ส่วน 4 เป็นเศษส่วนแท้


เศษเกิน และจำนวนคละ

ตัวอย่างที่ 1
เศษ 1ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 3 ส่วน 4
เศษ 1 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 3 ส่วน 4
ถ้านำเนื้อหมู 1 ชิ้นจากไม้ที่ 1 และนำเนื้อหมู 2 ชิ้นจากไม้ที่ 2 มาเสียบรวมกันไว้ในไม้ที่ 3 แล้ว

ไม้ที่ 3 มีเนื้อหมูกี่ชิ้น ?

ไม้ที่ 3 มีเนื้อหมู = 1 + 2 = 3 ชิ้น

ให้สังเกตว่า การบวกเศษส่วนในตัวอย่างนี้ ใช้เฉพาะตัวเศษในการคำนวณ ตัวส่วนไม่ถูกใช้ในการคำนวณ

การบวกเลขเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ได้คำตอบเป็นเลขเศษส่วน
ตัวเศษของคำตอบ = ผลบวกของตัวเศษ
ตัวส่วนของคำตอบ = ตัวส่วนของตัวตั้ง หรือตัวส่วนของตัวบวก ซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกัน


เศษ 1 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 3 ส่วน 4 ได้ผลบวกเป็นเศษส่วนแท้ หมายถึงนำเนื้อหมูจากไม้ที่ 1 และ ไม้ที่ 2
มารวมกันแล้วยังได้เนื้อหมูไม่เต็มไม้


ตัวอย่างที่ 2

เศษ 3 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = เศษ 5 ส่วน 4 = เศษ 5 ส่วน 4

เศษ 5 ส่วน 4 เป็นเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเกินตัวส่วน ( 5 > 4 ) จึงเรียกเศษส่วนประเภทนี้ว่า เศษเกิน

เศษเกิน คือเศษส่วนที่ "ตัวเศษ" มีค่ามากกว่า "ตัวส่วน"

เศษ 5 ส่วน 4 มีความหมายว่า "นำเนื้อหมู 5 ชิ้นมาเสียบไม้ ไม้ละ 4 ชิ้น เสียบได้กี่ไม้ ?"

จำนวนไม้ = 5 ÷ 4 ได้ผลหารเป็น 1 และเหลือเศษ 1 จากการหาร
ได้หมูปิ้ง 1 ไม้เต็มและเหลือเศษอีก 1 ชิ้น
ใช้สัญลักษณ์ จำนวนคละ เพื่อสื่อความหมายว่า หมูปิ้ง 1 ไม้เต็มและอีก 1 ชิ้นจากไม้ละ 4 ชิ้น
เรียก mixed number ว่า จำนวนคละ

จำนวนคละ คือจำนวนที่ประกอบด้วยจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้

เศษ 5 ส่วน 4 = mixed number

เนื้อหมู 3 ใน 4 ชิ้น + เนื้อหมู 2 ใน 4 ชิ้น = เนื้อหมู 4 ใน 4 ชิ้น เนื้อหมู 1 ใน 4 ชิ้น
เศษ 3 ส่วน 4 + เศษ 2 ส่วน 4 = จำนวนคละ 1 เศษ 1 ส่วน 4
นำเนื้อหมู 3 ชิ้นมาจากไม้ที่ 1
และนำเนื้อหมู 2 ชิ้นมาจากไม้ที่ 2
ได้เนื้อหมู 3 + 2 = 5 ชิ้น

นำเนื้อหมู 5 ชิ้นนี้ไปเสียบไม้ ไม้ละ 4 ชิ้น

เสียบได้กี่ไม้ ?


เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วน จะมีค่าเป็น 1 เสมอ

ตัวอย่าง
= 1 เพราะ 4 ÷ 4 = 1 นำเนื้อหมู 4 ชิ้นมาเสียบรวมกันเป็นหมูปิ้ง 1 ไม้


เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ หน้า 1 หน้าถัดไป

  
ผู้ชม 108,302 ผู้ลงคะแนน 53 คะแนนเฉลี่ย 3

สารบัญ
หน้า 1 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
หน้า 2 แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ
แปลงจำนวนคละเป็นเศษเกิน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.