ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

เชาว์ปัญญา

สารบัญเรื่องเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์
หน้า 1 เกริ่นนำ
หน้า 2 ลำดับเลข
หน้า 3 ตัวเลขที่วนกลับมาซ้ำ
หน้า 4 นิยามการคำนวณ
หน้า 5 ความสัมพันธ์ของภาพ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 6 ความสัมพันธ์ของภาพ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 7 ความสัมพันธ์ของภาพ ตัวอย่างที่ 3
หน้า 8 ความสัมพันธ์ของภาพ ตัวอย่างที่ 4
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลำดับเลขคณิต
ลำดับเรขาคณิต

แบบฝึกหัดข้อสอบ เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (ตัวเลข)
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (ตัวเลข)
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 (รูปภาพ)
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 (รูปภาพ)

จำนวนผู้ชม 16,131 จำนวนผู้ลงคะแนน 9 คะแนนเฉลี่ย 5


เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ หน้า 1 หน้าถัดไป


เกริ่นนำ

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์คือความสามารถในการเข้าใจ คิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ความสามารถเหล่านี้เป็นความสามารถพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถเหล่านี้จึงเรียนคณิตศาสตร์ได้ดี

ในสนามสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนมักใช้ข้อสอบที่ไม่มีการเรีนนการสอนโดยตรง ข้อสอบเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการสังเกต คิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิ่งที่เหมือนหรือต่างเข้าดัวยกันอย่างมีเหตุผล

ข้อสอบประกอบด้วยชุดตัวเลข หรือรูปทรงเรขาคณิต หรือรูปของวัตถุ ที่จัดวางภายใต้กฏเกณฑ์ใดกฏเกณฑ์หนึ่ง ให้นักเรียนสังเกต คิด และวิเคราะห์ เพื่อหากฏเกณฑ์นั้น ลักษณะข้อสอบเป็นปรนัย มีคำตอบให้เลือกตอบ


ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับชุดตัวเลข

ข้อ 1) กำหนดเลขให้ 4 จำนวน จงหาจำนวนที่ 5

7, 10, 14, 19, ...
ก) 22 ข) 23ค) 24ง) 25

ข้อ 2) กำหนดเลขให้ 7 จำนวน จงหาจำนวนที่ 8

3, -1, 8, -4, 13, -7, 18 ...
ก) 23 ข) -10ค) 24ง) -11ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับภาพ

กำหนดภาพ 4 ภาพที่มีความสัมพันธ์กัน จงหาภาพที่ 5

ข้อ 3)ข้อ 4)


นักเรียนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับข้อสอบที่มีตัวเลขให้คำนวณ เช่น

204 ÷ 17 = ?

โจทย์ข้อนี้มีวิธีหาคำตอบตายตัว เมื่อนักเรียนเห็นโจทย์จะรู้วิธีทำทันที แต่ข้อสอบเชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการทำข้อสอบ เพราะข้อสอบต้องการทดสอบความสามารถในการสังเกต เข้าใจ คิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน โจทย์แต่ละข้อจึงมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งนักเรียนต้องหาวิธีทำเอง นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบข้อสอบประเภทนี้ เพราะทำคะแนนได้ไม่ดี

เนื่องจากโจทย์แต่ละข้อไม่มีวิธีทำตายตัวจึงไม่สามารถสรุปเป็นสูตรสำเร็จรูปที่นักเรียนสามารถนำไปใช้กับโจทย์ทุกข้อ วิธีการสอนของบทเรียนนี้จึงเป็นการแนะนำแนวคิดโดยใช้ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อชี้แนะให้นักเรียนเห็นแนวทางในการทำข้อสอบ จากนั้น นักเรียนต้องฝึกโดยทำข้อสอบหรือแบบฝึกหัดมากๆ การทำโจทย์ข้อสอบที่หลากหลายทำให้มุมมองในการแก้ปัญหาของนักเรียนกว้างขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต คิด และวิเคราะห์ เมื่อนักเรียนมีทักษะเหล่านี้แล้วจะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น คะแนนสอบในส่วนนี้ก็จะดีขึ้น

เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ หน้า 1 หน้าถัดไป
 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.