ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

ดอกเบี้ย

สารบัญ
หน้า 1 ดอกเบี้ยไม่ทบต้น และ
ดอกเบี้ยทบต้น
หน้า 2 สูตรคำนวณดอกเบี้ยไม่ทบต้น
หน้า 3 สูตรคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ดอกเบี้ย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%)
บัญญัติไตรยางค์
การคำนวณเลขทศนิยม
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 59,637 ผู้ลงคะแนน 38 คะแนนเฉลี่ย 3


ดอกเบี้ย หน้า 1 หน้าถัดไป


"ดอกเบี้ย" คือเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุน
หรือเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากการเป็นหนี้

ดอกเบี้ยคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปี
การคำนวณดอกเบี้ยมี 2 ลักษณะคือ
(1) ดอกเบี้ยไม่ทบต้น
(2) ดอกเบี้ยทบต้น

เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนควรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ก่อน เพราะการคำนวณดอกเบี้ยคำนวณจากร้อยละของเงินต้น ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่อง "ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์(%)" ขอแนะนำให้กลับไปทบทวนตามลิงค์ที่อยู่บนหัวบทเรียนนี้

ดอกเบี้ยไม่ทบต้น และดอกเบี้ยทบต้น


ตัวอย่างที่ 1 และ ตัวอย่างที่ 2 อธิบายความหมายของ "ดอกเบี้ยไม่ทบต้น" และ "ดอกเบี้ยทบต้น"

ตัวอย่างที่ 1

โอ๋นำเงินไปฝากธนาคาร 10,000 บาท
ธนาคารให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
โอ๋ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝากทุกปี
เมื่อฝากครบ 3 ปี โอ๋ได้รับดอกเบี้ยกี่บาท

ปีที่ เงินต้น ดอกเบี้ย ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชีทุกปี
1 10,000 บาท 0.03 x 10,000 = 300 บาท ถอนดอกเบี้ย 300 บาท ออกจากบัญชี
2 10,000 บาท 0.03 x 10,000 = 300 บาท ถอนดอกเบี้ย 300 บาท ออกจากบัญชี
3 10,000 บาท 0.03 x 10,000 = 300 บาท ถอนดอกเบี้ย 300 บาท ออกจากบัญชี
รวมดอกเบี้ย = 900 บาท

โอ๋ถอดดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝากทุกปี ปีละ 300 บาท เงินต้นจึงคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น
เรียกการคิดดอกเบี้ยในลักษณะนี้ว่า "ดอกเบี้ยไม่ทบต้น"


ตัวอย่างที่ 2

เก๋นำเงินไปฝากธนาคาร 10,000 บาท
ธนาคารให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
เก๋ไม่ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝาก
เมื่อฝากครบ 3 ปี เก๋ได้รับดอกเบี้ยกี่บาท

ปีที่ เงินต้น ดอกเบี้ย ไม่ถอนดอกเบี้ยออกจากบัญชี
1 10,000 บาท 0.03 x 10,000 = 300.00 บาท ไม่ถอนดอกเบี้ย ทำให้ดอกเบี้ย 300 บาท ถูกนำไปคิดเป็นเงินต้นในปีที่ 2
2 10,300 บาท 0.03 x 10,300 = 309.00 บาท เงินต้นของปีที่ 2 เพิ่มขึ้นจากปีที่ 1 อีก 300 บาท จากดอกเบี้ยของปีที่ 1
3 10,609 บาท 0.03 x 10,609 = 318.27 บาท เงินต้นของปีที่ 3 เพิ่มขึ้นจากปีที่ 2 อีก 309 บาท จากดอกเบี้ยของปีที่ 2
รวมดอกเบี้ย = 927.27 บาท

เก๋ไม่ถอดดอกเบี้ยออกจากบัญชีเงินฝาก ทำให้ดอกเบี้ย 300 บาทของปีที่ 1 ถูกนำไปเป็นเงินต้นในปีที่ 2
เงินต้นของปีที่ 2 จึงเท่ากับ 10,000 + 300 = 10,300 บาท
ดอกเบี้ย 309 บาทในปีที่ 2 ถูกนำไปเป็นเงินต้นในปีที่ 3
เงินต้นของปีที่ 3 จึงเท่ากับ 10,300 + 309 = 10,609 บาท
เนื่องจากดอกเบี้ยถูกนำไปทบ(บวก)กับเงินต้นในปีถัดไป จึงเรียกการคิดดอกเบี้ยในลักษณะนี้ว่า "ดอกเบี้ยทบต้น"


ดอกเบี้ย หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 59,637 ผู้ลงคะแนน 38 คะแนนเฉลี่ย 3
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.