ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


บัญญัติไตรยางค์

สารบัญ
หน้า 1 แปรผันตรงและแปรผกผัน
เพิ่มลดเป็นจำนวนเท่า
หน้า 2 วางสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวา
หน้า 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละคู่

แบบฝึกหัดข้อสอบ
บัญญัติไตรยางค์ ชุดที่ 1
บัญญัติไตรยางค์ ชุดที่ 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บวกเศษส่วน
ลบเศษส่วน
คูณเศษส่วน
หารเศษส่วน

  
ผู้ชม 85,084 ผู้ลงคะแนน 43 คะแนนเฉลี่ย 4


บัญญัติไตรยางค์ หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนควรมีความเข้าใจเรื่อง เศษส่วน ก่อนเรียนเรื่อง บัญญัติไตรยางค์
ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วน ขอให้กลับไปทบทวนตามลิงค์ที่อยู่บนหัวบทเรียนนี้

แปรผันตรง และ แปรผกผัน

ตัวอย่างที่ 1

ซื้อตุ๊กตา 2 ตัว จ่ายเงิน 200 บาท
ซื้อตุ๊กตา 1 ตัว จ่ายเงิน 100 บาท
ซื้อตุ๊กตา 4 ตัว จ่ายเงิน 400 บาท
"จำนวนตุ๊กตา" และ "จำนวนเงิน" มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

ถ้า "จำนวนตุ๊กตา" ลดลง จะทำให้ "จำนวนเงิน" ลดลง
ถ้า "จำนวนตุ๊กตา" เพิ่มขึ้น จะทำให้ "จำนวนเงิน" เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของ "จำนวนตุ๊กตา" และ "จำนวนเงิน" ที่ไปในทิศเดียวกัน
เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า แปรผันตรง

ตัวอย่างที่ 2

แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 5 คน นักเรียนแต่ละคนได้ส่วนแบ่ง 10 แท่ง
แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 1 คน นักเรียนแต่ละคนได้ส่วนแบ่ง 50 แท่ง
แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 10 คน นักเรียนแต่ละคนได้ส่วนแบ่ง 5 แท่ง

"จำนวนนักเรียน" และ "ส่วนแบ่ง" มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

ถ้า "จำนวนนักเรียน" ลดลง จะทำให้ "ส่วนแบ่ง" เพิ่มขึ้น
ถ้า "จำนวนนักเรียน" เพิ่มขึ้น จะทำให้ "ส่วนแบ่ง" ลดลง

การเปลี่ยนแปลงของ "จำนวนนักเรียน" และ "ส่วนแบ่ง"
ที่ไปในทิศตรงข้ามกัน เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า แปรผกผัน


เพิ่ม/ลด เป็นจำนวนเท่า

การหาคำตอบโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ มีสมมุติฐานว่า สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโจทย์มีการเพิ่มหรือลดในอัตราเดียวกัน โดยคิดเป็นจำนวนเท่า เช่น เพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ ลดลง 2 เท่า

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจำนวนจึงใช้วิธีคูณ (เพิ่มขึ้น) หรือ วิธีหาร (ลดลง) เท่านั้น ไม่ใช้วิธีบวกและลบ

จากตัวอย่างที่ 1 แปรผันตรง

ซื้อตุ๊กตา 2 ตัว จ่ายเงิน 200 บาท

ถ้า "จำนวนตุ๊กตา" เพิ่มขึ้น 2 เท่า "จำนวนเงิน" จะ เพิ่มขึ้น 2 เท่า

ซื้อตุ๊กตา 2 x 2 ตัว จ่ายเงิน 200 x 2 บาท
ซื้อตุ๊กตา 4 ตัว จ่ายเงิน 400 บาท


ซื้อตุ๊กตา 2 ตัว จ่ายเงิน 200 บาท

ถ้า "จำนวนตุ๊กตา" ลดลง 2 เท่า "จำนวนเงิน" จะ ลดลง 2 เท่า

ซื้อตุ๊กตา 2 ÷ 2 ตัว จ่ายเงิน 200 ÷ 2 บาท
ซื้อตุ๊กตา 1 ตัว จ่ายเงิน 100 บาท


จากตัวอย่างที่ 2 แปรผกผัน

แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 5 คน นักเรียนแต่ละคนได้รับดินสอ 10 แท่ง

ถ้า "จำนวนนักเรียน" เพิ่มขึ้น 2 เท่า "จำนวนดินสอที่แต่ละคนได้รับ" จะ ลดลง 2 เท่า

แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 5 x 2 คน นักเรียนแต่ละคนได้รับดินสอ 10 ÷ 2 แท่ง
แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 10 คน นักเรียนแต่ละคนได้รับดินสอ 5 แท่ง


แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 5 คน นักเรียนแต่ละคนได้รับดินสอ 10 แท่ง

ถ้า "จำนวนนักเรียน" ลดลง 5 เท่า "จำนวนดินสอที่แต่ละคนได้รับ" จะ เพิ่มขึ้น 5 เท่า

แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 5 ÷ 5 คน นักเรียนแต่ละคนได้รับดินสอ 10 x 5 แท่ง
แบ่งดินสอ 50 แท่ง ให้นักเรียน 1 คน นักเรียนแต่ละคนได้รับดินสอ 50 แท่งบัญญัติไตรยางค์ หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 85,084 ผู้ลงคะแนน 43 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 แปรผันตรงและแปรผกผัน
เพิ่มลดเป็นจำนวนเท่า
หน้า 2 วางสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวา
หน้า 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทีละคู่

แบบฝึกหัดข้อสอบ
บัญญัติไตรยางค์ ชุดที่ 1
บัญญัติไตรยางค์ ชุดที่ 2
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.