ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สถิติ

สารบัญเรื่อง สถิติ การนำเสนอข้อมูล
หน้า 1 นำเสนอข้อมูลด้วยตารางตัวเลข
หน้า 2 นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
หน้า 3 นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง
หน้า 4 นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น
หน้า 5 นำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
หน้า 6 ตัวอย่างข้อสอบ แผนภูมิรูปภาพ
หน้า 7 ตัวอย่างข้อสอบ แผนภูมิแท่ง
หน้า 8 ตัวอย่างข้อสอบ กราฟเส้น
หน้า 9 ตัวอย่างข้อสอบ แผนภูมิรูปวงกลม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
ร้อยละ (%)
บัญญัติไตรยางค์

ทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
แบบฝึกหัดข้อสอบ สถิติ การนำเสนอข้อมูล

จำนวนผู้ชม 5,429 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


สถิติ การนำเสนอข้อมูล หน้า 1 หน้าถัดไป


ความหมายของสถิติ

สถิติ คือตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวเลขเหล่านี้ได้จากการจดบันทึก หรือสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอตัวเลขเหล่านี้สามารถทำได้หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสีย จึงต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสถานการณ์ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่นิยมใช้มี 4 แบบ ซึ่งจะกล่าวในบทเรียนนี้ ได้แก่
1) การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางตัวเลข
2) การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟแท่ง
3) การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟเส้น
4) การนำเสนอข้อมูลในรูปกราฟวงกลม

การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางตัวเลข

ตารางแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกรปลูกมะเขือเทศ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ถึงปีพ.ศ.2558
รายการ 2558 2557 2556 2555 2554
รายได้ 65,480 50,341 40,118 34,815 20,348
ค่าใช้จ่าย 44,760 51,912 39,935 20,480 11,835
กำไร 20,720 -1,571 183 14,335 8,513

ข้อดีของการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
1) สามารถนำเสนอรายละเอียดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากสามารถออกแบบตารางให้มีจำนวนแถว และจำนวนคอลัมภ์ ได้มากตามที่ต้องการ นอกจากนี้ตัวเลขในตารางยังสามารถแสดงระดับความถูกต้องได้ถึงหลักทศนิยม
2) สามารถหาผลคำนวณได้ง่าย จากตัวอย่างข้างต้น ตัวเลขรายได้ และ ค่าใช้จ่ายได้จากการจดบันทึก กำไร(ขาดทุน) ได้จากการคำนวณ โดยคำนวณจากสูตร
กำไร (ขาดทุน) = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ข้อเสียของการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
1) ไม่ดึงดูดความสนใจ เพราะในตารางมีแต่ตัวเลข โดยทั่วไป ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวเลข
2) ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับตัวเลขในตาราง ในบางสถานการณ์ผู้รับข้อมูลไม่ต้องการรายละเอียด แต่ต้องการข้อสรุป การมีตัวเลขแสดงรายละเอียดในตารางมากเกินไปจึงไม่จำเป็น

การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางเหมาะกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และต้องความถูกต้องของตัวเลข โดยเฉพาะการนำตัวเลขไปคำนวณ วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุป

สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจำนวนและไม่ต้องการรายละเอียดมาก สามารถใช้ค่าประมาณได้ ขอแนะนำให้นำเสนอโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ ทำให้ดูน่าสนใจกว่าสถิติ การนำเสนอข้อมูล หน้า 1 หน้าถัดไป
 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.