ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
สถิติ การนำเสนอข้อมูล


ทบทวนเนื้อหา

สถิติ การนำเสนอข้อมูล

ผู้ชม 3,149 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

1) ตารางแสดงพื้นที่ปลูกสับปะรดตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 ถึงปีพ.ศ.2558
ใช้ข้อมูลในตารางนี้ตอบคำถามข้อ 1.1 และ 1.2

ปีพ.ศ. พื้นที่ (ไร่) ผลผลิต (ตัน)
2558 640,000 2,400,000
2557 630,000 2,200,000
2556 580,000 2,100,000
2555 560,000 1,800,000
2554 590,000 2,300,000

1.1) การปลูกสับปะรดปีพ.ศ.ใด ได้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด
1.2) การปลูกสับปะรดปีพ.ศ.ใด ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำที่สุด

... เฉลย ข้อ 12) แผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณสับปะรดที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ
ใช้แผนภูมิภาพนี้ตอบคำถามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
= 200,000 ตัน

2.1) ปีพ.ศ. 2556 ประเทศไทยส่งออกสับปะรดมากกว่าปีพ.ศ.2554 กี่ตัน
2.2) จากปีพ.ศ. 2554 ถึงปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกสับปะรดเฉลี่ยปีละกี่ตัน
2.3) จากปีพ.ศ. 2554 ถึงปีพ.ศ.2558 ปริมาณสับปะรดส่งออกเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ (ตอบจำนวนเต็ม)

... เฉลย ข้อ 23) แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สับปะรด 2 ประเภทได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด
ที่ประเทศไทยส่งออกไปสิงคโปร์ ใช้แผนภูมิภาพนี้ตอบคำถามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.33.1) ปีพ.ศ.ใดประเทศไทยส่งสับปะรดกระป๋องไปขายที่สิงคโปร์มากที่สุด
3.2) ปีพ.ศ.ใดประเทศไทยส่งน้ำสับปะรดไปขายที่สิงคโปร์น้อยที่สุด
3.3) ปีพ.ศ.ใดสิงคโปร์นำเข้าผลิตภัณฑ์สับปะรดจากประเทศไทยมากที่สุด

... เฉลย ข้อ 34) กราฟเส้นแสดงผลิตภัณฑ์สับปะรด 4 ประเภทได้แก่ สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรด สับปะรดกวน และสับปะรดแห้ง
ที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศแคนาดา จีน และญี่ปุ่น
ใช้กราฟนี้ตอบคำถามข้อ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.44.1) น้ำสับปะรดขายดีที่สุดในประเทศใด
4.2) ผลิตภัณฑ์สับปะรดประเภทใดขายดีที่สุดในประเทศจีน
4.3) ผลิตภัณฑ์สับประรดประเภทใดมียอดขายใกลัเคียงกันในทั้ง 3 ประเทศ
4.4) ประเทศไทยส่งผลิตภัณฑ์สับปะรดไปขายประเทศใดมากที่สุด

... เฉลย ข้อ 45) แผนภูมิรูปวงกลมแสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์สับปะรดที่จำหน่ายในประเทศไทย
ใช้แผนภูมิรูปวงกลมนี้ตอบคำถามข้อ 5.1 และ 5.2สับปะรดสดมีมูลค่า 1,200,000 บาท ซึ่งเป็น 2 เท่าของมูลค่าสับปะรดกวน

5.1) มูลค่าสับปะรดกวนคิดเป็นกี่ % ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สับปะรดทั้งหมด
5.2) ผลิตภัณฑ์สับปะรดมีมูลค่าทั้งหมดกี่บาท

... เฉลย ข้อ 5


ผู้ชม 3,149 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา

สถิติ การนำเสนอข้อมูล
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.